Thymion směs éterických olejů 10 ml

277,00 Kč
. Expedujeme ihned

Směs éterických olejů.

Počet
Skladem

Směs éterických olejů vhodná při výskytu bradavic. 
 
Tip Karla Hadka: Bradavice potíráme koncentrovaným olejem Thymion a přelepíme náplastí, abychom zpomalili odpařování olejů obsažených ve směsi. Bradavice vysychá a ztrácí se během 10 až 14 dnů. Jsou však i výjimečné případy, kdy se bradavice ztratily až po dvou měsících používání tohoto přípravku.

Obsažené éterické oleje:
Čajovníkový, z túje, mateřídouškový, z litsey cucbeby, citronový a další.

 

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

KH-h4210b